Narayan Gopal

Sabaile Rijhau Bhanda

Narayan GopalSabaile Rijhau Bhanda Pasalama Bechiyechhu
Mero Kohi Bhayena Sabaiko Ma Bhayechhu

Bhatkeko Goretoma Lakhau Abhagi Hidchhan 
Sabailai Bato Dida Ma Bhirama Khasechhu
Sabailai Adyau Bhanda Aaphai Po Tekiyechhu
Mero Kohi Bhayena Sabaiko Ma Bhayechhu

Pahadako Mutu Chhoye Sachchai Nai Dhunga Rahechha 
Umlau Khuna Bhaneko Merai Mutu Phutechha
Jadole Kakriyeko Mero Pyaro Pyaro Santan
Sabailai Tanau Bhanda Mero Po Ghar Salkiyechha
Murda Jalau Bhanda Aaphai Po Tarsiyechhu
Mero Kohi Bhayena Sabaiko Ma Bhayechhu