Movie Songs

Nira Jahile Risauni

Movie SongsHo Nira
Ho Nira

Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni

mai ho fakauni, sadhai mai ho fakauni
mai ho fakauni, sadhai mai ho fakauni
akhum!
mai risauda maya pirem kolle bachauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni

nira seti bagar nira seti bagara nira
man pareko mayaluko maya namar
nira seti bagar nira seti bagara nira
man pareko mayaluko maya namar
nira maya namara, nira maya namara
maya namara, nira maya namara
manko bhari bojh huda
mai ho bisauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni

mai ho fakauni, sadhai mai ho fakauni
mai ho fakauni, sadhai mai ho fakauni
mai risauda k po hola maya pirati nira
maya pirani nira maya pirati
chakhewako jodi jasto hamro pirati

Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni
Nira jaile risauni, nira jaile risauni
nira kahile hola maya sanga maya misauni
ho nira
ho nira
ho nira
ho nira
ho nira