Movie Songs

Kutu Ma Kutu Supari Dana

Movie SongsKutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu 
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Herda ma jiu jyan khailagdo 
jagire marda baliyo
Imandari keto lai
Joban dine mann thiyo

Herda ma jiu jyan khailagdo 
jagire marda baliyo
Imandari keto lai
Joban dine mann thiyo

Khaini churot khanchau ki
Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha

Yespali hiudo maina ma
Bihe na gari bha chaena
Kanya ko thahar thagana
Kehi pani tungo la chhaina

Yespali hiudo maina ma
Bihe na gari bha chaena
Kanya ko thahar thagana
Kehi pani tungo la chhaina

Kori bati chatta kapal 
Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma
Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma
aahai
Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Birko ma lako chinima 
kasari pasyo kamila
Dadha pari ko suntala
Guliyo chha ki amilo

Birko ma lako chinima 
kasari pasyo kamila
Dada bari ko suntola
Guliyo chha ki amilo 

Birko ma lako chinima 
kasari pasyo kamila
Dada bari ko suntola
Guliyo chha ki amilo

Khaini churot khanchau ki
Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha

Raja ko hatti mai sita
Sau tola sun chha lhasa ko 
Padhai lekhai ma abbal chhu
Baigyanik banchhu NASA ko

Raja ko hatti mai sita
Sau tola sun chha lhasa ko 
Padhai lekhai ma abbal chhu
Baigyanik banchhu NASA ko

Kori bati chatta kapal 
Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma

Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma ...aahai
Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma

Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma ...aaha
Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Baghini ko chhori lai
Kukhura ko bhale le
Thul thula kura garera
Pattyauna aatyo kale le

Baghini ko chhori lai
Kukhura ko bhale le
Thul thula kura garera
Pattyauna aatyo kale le

Khaini churot khanchau ki
Datai kalo chha
Datai kalo chha hajur
Othai kalo chha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha..aaha
Didi ko magani bhai sakyo
Merai palo chha

Chhimeki hu ma baghai ko 
Santana kali nagai ko 
Timi ta raichhau mitini
Koyeli haina kagai ko

Chhimeki hu ma baghai ko 
Santana kali nagai ko 
Timi ta raichhau mitini
Koyeli haina kagai ko

Kori bati chatta kapal 
Lali othai ma
Lali othai ma hajur
Lali othai ma

Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma
aaha
A Jhyappai kadam rokiyo 
Phul ko botai ma

Mana ma mile mela hajur
Na mile jhamela 
Mana ma mile mela hajur
Na mile jhamela 
Ajai garum ramailo 
Bholi ta k hola
Ajai garum ramailo 
Bholi ta k hola

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu

Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu
Kutu Ma Kutu supari dana
Kutu Ma Kutu