Movie Songs

Thamel Bazar - Loot 2

Movie SongsLyaidiula Chokho Piyara
Lyaidiula Chokho Piyara
Lyaidiula Chokho Piyara
Paran lyaidiula chokho piyara
laijau ghumauna malai thamel bazaar
tyausi chadaudai lyaidiula chokho piyara
laijau ghumauna malai thamel bazaar
tyausi chadaudai lyaidiula chokho piyara

Laijaula ghumauna kathmandu sahar
lagcha rahar tei laula chokho piyara
Laijaula ghumauna kathmandu sahar
lagcha rahar tei laula chokho piyara
laijau ghumauna malai thamel bazaar
tyausi chadaudai lyaidiula chokho piyara
paran laidiula chokho piyara
sarai nai mitho kuwaako paani
khoi keley ukhauni
sarai nai mitho kuwaako paani
khoi keley ukhauni

Tirkha ma lagyo pasina chutyo
tan keley bujhauni
Tirkha ma lagyo pasina chutyo
tan keley bujhauni
lyaidiula miniralko pani hajur
ho rani hajur
lyaidula chokho piyara
lyaidiula miniralko pani hajur
ho rani hajur
lyaidula chokho piyara

laijau ghumauna malai thamel bazaar
tyausi chadaudai lyaidiula chokho piyara

Belaima pakyo rasilo dana
bhiraima kyarnu ho
Belaima pakyo rasilo dana
bhiraima kyarnu ho
kalilo jowan mukhai rasayo
khau khau le marnu bho
kalilo jowan mukhai rasayo
khau khau le marnu bho

lyaula tipera timlai bhirko angura
ho bhirko angura
lyaidiula chokho piyara
lyaula tipera timlai bhirko angura
ho bhirko angura
lyaidiula chokho piyara

laijau ghumauna malai thamel bazaar
tyausi chadaudai lyaidiula chokho piyara

ho paran laidiula chokho piyara
ho paran laidiula chokho piyara
ho paran laidiula chokho piyara
ho paran laidiula chokho piyara