Madhura Priti Ko Andheri Odara
Nyano Angalo Ko Behosi Yo Raat
Umanga Badyo Jhan Jhan
Sumpi Diyo Tan Man
Urliye Man Ma Prem Ka Bhaka
Banda Bhayo Tyo Gajalau Dui Nayan
Trisna Anautho Mania Magan
Na Ho Bhul Mero Na Ho Bhul Yo Kasai Ko
Bardaan Ho Yo Prakriti Ko
Na Socha Yo Bhul Bhani
Na Socha Yo Basna Bhani Prem Ho Yo…

Banda Bhayo Tyo Gajalau Nayan
Trisna Anautho Mania Magan
Na Ho Bhul Mero Na Ho Bhul Yo Kasai Ko
Bardaan Ho Yo Prakriti Ko
Na Socha Yo Bhul Bhani
Na Socha Yo Basna Bhani Prem Ho Yo…
Aatmiye Milan Yo