रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?
रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?

Mm, मेरी माया डल्ली-डल्ली
नहिँड्नु पर्ने हल्ली-हल्ली
मेरी मायाको नखराको चर्चा गल्ली-गल्ली
मेरी माया डल्ली-डल्ली
नहिँड्नु पर्ने हल्ली-हल्ली
मेरी मायाको नखराको चर्चा गल्ली-गल्ली

जब-जब म बोल्न खोज्छु माया कुरा बारेमा (बारेमा)
तब-तब किन तातिन्छौ तिमी त्यसै हावामा भन-भन?

रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?
मलाई हेरी रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?

With डल्ली looking bomb, किन drama?
बुझ्न नै गाह्रो तिमीलाई
Hit me so hard like a hammer
Whoa-oh, whoa-oh, I'm in love, in love
So in love, in love, in love
She wants to find love, to love
She's crazy but I'm in love
I know that you want me
You know that you need me
I can be the one completely
You're a star you know that
Flower with a gun, and you can shoot a man down deadly

रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?
(मेरी मायाको नखराको) रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?

रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?
रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?

मेरी माया डल्ली-डल्ली
नहिँड्नु पर्ने हल्ली-हल्ली
मेरी मायाको नखराको चर्चा गल्ली-गल्ली
मेरी माया डल्ली-डल्ली
नहिँड्नु पर्ने हल्ली-हल्ली
मेरी मायाको नखराको चर्चा गल्ली-गल्ली

रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?
रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ, हो, रिसाउछौ किन?