Usha Mangeshkar

Namana Laaj Yestari Lyrics

Maitighar Movie / Prem Dhoj Pradhan / Usha MangeshkarNamana Laaj Yestari
ki jhumcha jindagi mero
ki jhumcha jindagi mero

naau samu yestari
ki adcha dhukduki mero
ki adcha dhukduki mero
naau samu yestari

tyo ghumto ma uchalu ki
muhar tyo niyalu ki
bhulera afulai nai
hajur mai harau ki
hajur mai harau ki
namana laaj yestari

ki adcha dhukdhuki mero
naau samu yestari

yo baisama batasidai
na aau na atasidai 
k thaha bholi kal piyi
runu cha ki nisasidai
runu cha ki nisasidai

naau samu yestari
ki jhumcha jindagi mero
namana laaj yestari

yeta wuta nasha charau
mitha mitha kura garau
k hami ek arka ko
nagich mai jiu maru
nagich mai jiu maru

namana laaj yestari
ki aadcha dhukdhuki mero
naa aau samu yestari

jatan gareko dil mero
natipa hai yo ful mero
ma prem ma darauchu
hune ho ki yo bhul mero
hune ho ki yo bhul mero

naau samu yestari
ki jhumcha jindagi mero
ki adcha dhukdhuki mero
ki jhumcha jindagi mero
ki adcha dhukdhuki mero
naau samu yestari
namana laaj yestari
            
SONGWRITERS
Kiran Kharel