Sukmit Gurung

Pal pal timro samjhana ma

Sukmit GurungPal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
Dina ho ki raat ho
K ho k bho Thahai hunna
Dina ho ki raat ho     
K ho k bho Thahai hunna
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma

Mohani layau ki timile malai
Mero mann bhitra maya afai jagyo
Khai k bho k bho
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
Maya basekai ho ki
K ho k bho Chalai payena
Maya basekai ho ki   
K ho k bho Chalai payena
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
         
Sapani ma pani dekhne garchu
Kalpana ko sagar tarchu
K jadu garyau timile           
Sapani ma pani dekhne garchu       
Kalpana ko sagar tarchu
K jadu garyau timile
Tyesai tyesai tolai rahanchu   
K ho k bho Thahai payena 

Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
Dina ho ki raat ho
K ho k bho Thahai hunna
Dina ho ki raat ho
K ho k bho Thahai hunna
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma