Sabita Malakar

Sirsaya Hegu Lyrics

Sabita Malakarsirsaya hegu
jimi daicha biugu
wa heku kasa nise
mohinan thila re
ulsa nise man farke jula

yocha saya dhe dhe chu
felu saya fa fa swa
jimi daicha hila hila
fuka deka bila re
ulsa nise man farke jula

tyanka tyanka tangacha
hantha hantha hanthacha
jimi daicha deka bila
hisadeka lawacha
ulsa nise man farke jula

sinkholaya rangacha
xina taigu kapacha
wahe lana fina daicha
paaju pintha wanaka
ulasa nise man farke jula

sir saya hegu
jimi daicha biugu
wa heku kasa nise
mohinan thila re
ulsa nise man farke jula
            

More Lyrics from Sabita Malakar
  • Sirsaya Hegu Lyrics by Sabita Malakar
  • View All