Sabin Rai

Sundarta ko timi Lyrics

Sabin Raisundar ta ko timi udaharan hau
pariko timi auta namuna hau
sankai chaina timro rup ma
iswor ko timi malai upahar hau

bara bari timro aune ko cha ra
pari pani mat khancha k bhara
hos gara yo duniya ma
jaha sundar ta ko aayu choto huncha

jaha jancahu timlai safalta
le chumi rahos sadhai
timro bhawana ma
sadhai uchha
bichar khili rahos khi li rahos

jaha jancahu timlai safalta
le chumi rahos sadhai
timro bhawana ma
sadhai uchha
bichar khili rahos khi li rahos

sundar ta ko timi udaharan hau
pariko timi auta namuna hau
sankai chaina timro rup ma
iswor ko timi malai upahar hau