Phosphenes

Eklai huda ta jhan

Phosphenessano sapana
sasano thopa ma
dekhchu timi lai ma
man paglincha
yo niras samaya
parkhai ko lamo chyan
kagaj ko dhunga jhai
bagne ho hamro man
sayad yehi nai ho hamro yatra
sayad yehi nai ho hamro dhun
dar lagcha malai
eklai huda ta jhan
huda ta jhan

yo niras samaya
parkhai ko lamo chyan
kagaj ko dhunga jhai
bagne ho hamro man
sayad yehi nai ho hamro yatra
sayad yehi nai ho hamro dhun
dar lagcha malai
eklai huda ta jhan
eklai huda ta jhan
huda ta jhan
huda ta jhan