Narayan Gopal

Yo Kasto Byatha Ho

Narayan GopalYo Kasto Byatha Ho Maanama Liyera Hidirahechhu
Yi Bhatkiyeka Pailaharulai Shodhe

Ke Ho Bhanera Kehi Hoina Bhanchhan
Yi Charkiraheka Bhittalai Sodhe
Ke Ho Bhanera Kehi Hoina Bhanchhan

Yi Salki Raheko Aagolai Sodhe
Ke Ho Bhanera Kehi Hoina Bhanchhan 
Yo Kasto Rahara Bokera Akalai Hidirahechhu
Yo Kasto Byatha Ho Maanama Liyera Hidirahechhu
Yi Bhatkiyeka Pailaharulai Shodhe