Narayan Gopal

Janmera Kokhma Kasaiko

Narayan GopalJanmera Kokhama Kasaiko 
Hurkanchha Kakhama Kasaiko 
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko 
Hurkanchha Kakhama Kasaiko 
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko 

Kasle Chhodeko Kasko Naso Ho Jindagiko Anauto Nata
Ko Ho Aafno Ko Ho Birano Ke Hola Yo Ragatako Nata
Ke Hola Yo Ragatako Nata
Janmera Kokhama Kasaiko 
Hurkanchha Kakhama Kasaiko 
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko 

Khoji Hiddachha Aamako Nyano Kakha 
Mayalu Chhahari Kasaiko
Bhagya Sabailai Kaha Pugchhara 
Sansarama Bidhile Lekheko 
Janmera Kokhama Kasaiko 
Hurkanchha Kakhama Kasaiko 
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko 

Kasto Pida Yo Samayale Diyeko Bhulai Diyela 
Samaya Le Aka Dina 
Bhuleko Sapana Jhaskaula Kunai Dina 
Bhariyela Tyo Ghau Aka Din
Janmera Kokhama Kasaiko 
Hurkanchha Kakhama Kasaiko 
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko