Narayan Gopal

Bahini Ko Daya Cha Bhane

Narayan GopalBahini Ko Daya Chha Bhane 
Rodi Gharama Dai Nachyo Nabhane
Bahini Ko Daya Chha Bhane 
Rodi Gharama Dai Nachyo Nabhane

Dharati Phori Tusayeko Basako Chhoro Tama 
Tannerilai Solti Bhanne Mai Budalai Mama 
Sima Khetalai Simako Pani Tari Khetalai Kulo 
Sunara Chadi Bhannu Matarai Maya Rahechha Thulo
Bahini Ko Daya Chha Bhane 
Rodi Gharama Dai Nachyo Nabhane

Pakima Halyo Amachurai Dana Bhuima Jhare Kuhune 
Nyauli Jasto Ma Karairahane Bheta Kahilyai Nahune 
Bahini Ko Daya Chha Bhane 
Rodi Gharama Dai Nachyo Nabhane