Dinesh Dhakal

Kalo Keshma Reli mai

Dinesh Dhakalkalo kesh ma relimai
badheko ribon
timlai herdai relimai
bitaula jiwan

kalo kesh ma relimai
badheko ribon
timlai herdai relimai
bitaula jiwan

asanai ko rato sari
char pangre gadi
asanai ko rato sari
char pangre gadi

kinidiula sun ko chura
baru rinai kadi
ahai baru rinai kadi
gai lai gotha reli mai
ghoda lai tabela
jala jowan relimai
nagara abela

chameli ko tela maya
bombai janey rela
chameli ko tela maya
bombai janey rela
kaile haso kaile ashu
pirati ko khela
ahai pirati ko khela

kalo kauwa relimai
pipalu hagai ma
jhyai parula relimai
yei mangshir maghai ma

paltan ko topa gola
mari janey chola
paltan ko topa gola
mari janey chola
ajai lagam maya pirim
bholi k k hola
ahai bholi k k hola

kath ko theki relimai
kathai ko madhani
k lai bhagcheu relimai
jowanai dida ni

kalo kesh ma relimai
badheko ribon
timlai herdai relimai
bitaula jiwan

timlai herdai relimai
bitaula jiwan
timlai herdai relimai
bitaula jiwan
            
CONTRIBUTORS
manibibek